Senior Sneak Peek ~ Sutton, MA

 

Prettiest coloring on this gorgeous girl!